(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

MEZINÁRODNÍ DRUŽSTEVNÍ SVAZ

MDS byl založen v Londýně roku1895 z iniciativy britských a francouzských družstev. Mezi delegáty ustavujícího sjezdu byli i představitelé rakouského Všeobecného svazu svépomocných, živnostenských a hospodářských družstev, organizace sdružující tehdy i družstva z území dnešní České republiky. Od svého založení - až do roku 1982 - kdy přesídlil do Ženevy, měl MDS své sídlo v Londýně. Původně sdružoval jak fyzické osoby, tak i jednotlivá družstva a jejich sdružení. V roce 1910 bylo členství fyzických osob zrušeno a MDS od té doby sdružuje převážně celostátní a v menší míře i regionální družstevní organizace. Cílem založení MDS bylo vytvořit organizaci pro podporu a propagaci družstevního hnutí.

V průběhu 2. poloviny 20. století došlo k postupné restrukturalizaci MDS. V roce 1982 Svaz přesunul své sídlo z Londýna do Ženevy.  Významným krokem bylo stanovení nových cílů pro budoucnost, zejména ovlivňovat politiku vlád a národních legislativ v oblasti družstevnictví, napomáhat rozvoji družstev na národní úrovni, reformovat vrcholné družstevní organizace a pomáhat vytvářet nové, soustředit se na rozvoj lidských zdrojů na národní a regionální úrovni s důrazem na roli žen a na mobilizaci zdrojů pro podporu družstev, jakož i na koordinaci vzájemné pomoci mezi různými družstevními sektory.

Při příležitosti 100. výročí vzniku svazu se konal v Manchesteru 31. sjezd, který schválil novou upravenou verzi družstevních principů. Ty jsou zakotveny ve stanovách MDS (poslední schváleny v dubnu 2013) a jsou i součástí mezinárodních dokumentů (např. Doporučení 193 Mezinárodní organizace práce o podpoře družstev).

1/ Dobrovolné a otevřené členství v družstvu

2/ Demokratická kontrola vykonávaná členy družstva

3/ Ekonomická spoluúčast členů

4/ Autonomie a nezávislost

5/ Výchova, vzdělávání a informovanost členů a veřejnosti

6/ Spolupráce mezi družstvy

7/ Spoluzodpovědnost družstev za společnost

Současná organizační struktura MDS má dvě rovnoprávné složky, a to teritoriální a sektorovou.  Teritoriální struktura MDS je složena ze 4 teritoriálních výborů, z nichž každý má svou vlastní kancelář – Výbor pro  Afriku, Výbor pro Ameriku, Výbor pro Asii a Tichomoří a Výbor pro Evropu fungující pod názvem Družstva Evropa.  Platforma MDS pro Evropu, řešící společné zájmy a problémy družstevních asociací v Evropské unii nazvaná „Družstva Evropa“ byla založena v roce 2005 a zastupuje zájmy evropských družstev v orgánech MDS.

Sektorovou strukturu MDS tvoří 8 mezinárodních sektorových organizací s celosvětovou působností. Těmito sektorovými organizacemi jsou CCW (pro spotřební družstva), IHCO (pro zdravotnická družstva), ICA Housing (pro bytová družstva), ICAO (pro zemědělská družstva), AIBC (pro bankovní družstva), ICFO (pro rybářská družstva), ICMIF (pro vzájemně zajišťující společnosti) a CICOPA (pro výrobní a řemeslná družstva).     

Stanovy MDS schválené v dubnu 2013 přenesly sídlo svazu do Bruselu. K nejvýznamnějším událostem světového družstevního sektoru patřil rok 2012, který byl VS OSN prohlášen Mezinárodním rokem družstev. Do řady aktivit spojených s Mezinárodním rokem družstev byl prostřednictvím DA ČR a jejích členských svazů i český družstevní sektor.                                                        

České družstevnictví patří s určitým nadhledem k historicky nejstarším členům MDS. Česká republika je zastoupena v MDS prostřednictvím Družstevní Asociace ČR a její členské svazy mají zastoupení ve vrcholných orgánech příslušných sektorových organizacích a současně i v evropských družstevních strukturách tvořených Družstvy Evropa.

>> www.ica.coop

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN